Úvod

  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ / je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými v spodnej časti tlačiva "Žiadosti"/,
  študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/
  sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"tohto web.sídla. 

   Viac informácii nájdete na tomto webovom sídle a fotografie oboch internátov v " Galérii "tohto webového sídla. Nakoľko je prevádzka oboch pracovísk naďalej obmedzená, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom.

   

  Ukončenie prerušenia prevádzky od 22.6.2020 !!!

  Oznam Trnavská: 

  Vážení zákonní zástupcovia a žiaci, noví záujemci o ubytovanie, z dôvodu potreby vyzdvihnutia si Vašich

  osobných vecí z internátu/odubytovania sa, Vám dávame možnosť prísť si veci vyzdvihnúť/odubytovať sa, prezrieť si priestory internátu v dňoch:

  pondelok 22.06.2020 od 8,00 do 13,00 hod.

  utorok 23.06.2020 od 8,00 do 13,00 hod.

  streda 24.06.2020 od 8,00 do 13,00 hod.

  Upozorňujeme na skutočnosť, že ste pri vstupe do priestorov internátu povinní mať ochranné prostriedky /rukavice a rúško/a dodržiavať všetky určené opatrenia a nariadenia.

  Po vyzdvihnutí všetkých vecí treba odovzdať i kľúč od izby a čip.

   

  Vopred prosím napíšte vybratý dátum a čas, kedy prídete na mail:

  dievcensky.internat@gmail.com

  Vstup bude možný len za týchto podmienok!!! Chránite tým najmä Vaše, ale aj naše zdravie.

  Za pochopenie a súčinnosť ďakujeme a pevne veríme, že sa našimi žiakmi stretneme v čo najkratšom čase v plnom zdraví.

   S prianím pevného zdravia Vám a Vašim najbližším

   

  Magdaléna Eliášová

       riaditeľka

   

  Školský internát

  Trnavská cesta 2

  821 08 Bratislava

  Tel.:02/55571290

  Elokované pracovisko

  Saratovská 26

  841 02 Bratislava

  Tel.:02/64366540

   

  Vážení zákonní zástupcovia a žiaci,

  na základe predpokladaného vývoja situácie na Slovensku Vám odporúčame, aby ste vo Vašej banke dočasne zrušili trvalé príkazy na platby za ubytovanie - DO ODVOLANIA .

  V prípade, že nastane zmena, budeme Vás včas informovať.

   

  Ďakujeme za pochopenie!

   

  Prajeme všetkým veľa zdravia a trpezlivosti

   

   

   

  Prosíme všetkých zákonných zástupcov, žiakov i kolegov,

  aby nás neodkladne informovali o podozrení z výskytu, výskyt 

  ochorenia COVID 19 u niekoho z Vás, prípadne Vašich blízkych s ktorými ste boli v kontakte. Ďakujeme

  Všetkých prosím o dodržiavanie všetkých opatrení a prajeme najmä pevné zdravie.

   

  - Školský internát, Trnavská cesta 2, je momentálne pripravený na ubytovanie lekárov a zdravotníkov.

  Osobné veci žiakov boli vychovávateľmi uskladnené v uzamknutom priestore. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom.

   
   
   
   
   
  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/ sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"
  tohto web.sídla.
   
   
   
                                      

   

   
   

   

  Školský internát (ďalej len ŠI), do r. 2008 Domov mládeže  pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave (ďalej len DM SZŠ) vznikol v roku 1959 ako účelové samostatné výchovno-vzdelávacie  zariadenie Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) pre žiakov Strednej  zdravotníckej škole na Záhradníckej ul.44 v Bratislave. Od svojho zriadenia, v nadväznosti na rozvoj zdravotníckeho školstva, prešiel DM SZŠ vývojom, postupne rozširoval svoju kapacitu z niekoľko desiatok až na 730 žiakov v roku 1990. Počet ubytovaných žiakov sa postupne znižoval až na súčasný stav, ktorý je 177 ubytovaných žiačok. DM SZŠ počas svojej histórie menil aj svoje sídlo, pôsobil v priestoroch na Uršulínskej ul., Gunduličovej ul., v tzv. Živnodome, a na Trnavskej ul. č. 2. Nakoľko priestory DM nepostačovali na uspokojenie záujmu a potrieb SZŠ, prenajímal na ubytovanie priestory v SOU stavebnom na Šmidkeho ul., v SOU chemickom vo Vlčom hrdle a v SOU strojárskom na Vranovskej ul., kde mal zriadené svoje detašované pracoviská. V roku 1991 DM SZŠ získal právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V tom období sídlil DM SZŠ na Uršulínskej ul., kde mal aj stravovaciu prevádzku, ktorá zabezpečovala celodenné stravovanie aj pre žiakov dvoch stredných zdravotníckych škôl v Bratislave. Po reštitučnom konaní boli tieto priestory vrátené cirkvi a riaditeľstvo DM SZŠ sa presídlilo do budovy na Trnavskej ul. č. 2 (v ktorej bola časť DM už od r. 1965), kde sídli doteraz. V roku 2002 bol DM SZŠ v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, delimitovaný do zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

  Dnes sídli ŠI na Trnavskej ul. č.2. v Bratislave, kde  zabezpečuje 177 ubytovaným žiačkam /len dievčatá/ komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Školský internát svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a z mimorozpočtových zdrojov.

  Od 1.7.2016 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Elokované pracovisko, Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka, ktoré poskytuje ubytovanie žiakom i žiačkam stredných škol v Bratislave. Toto pracovisko zabezpečuje 264 ubytovaným žiakom a žiačkam komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

  Izba : Trnavská cesta 2                                  Izba: Saratovská 26

  Viac foto v "Galérii"