Úvod

   

  Milí rodičia/ zákonní zástupcovia, milížiaci,

  žiaľ opätovne nám situácia neumožní stráviť s našimi žiakmi tento predvianočný čas.

  Internát sa zatvára, tak aspoň touto formou pár informácií a prianí...

   

  Vyzdvihnutie Vašich vecí z internátu v týchto termínoch:

   

  • od pondelka so štvrtka 06.-09.12. 2021 v čase od 7:00- 18:00
  • od pondelka so štvrtka 13.-16.12. 2021 v čase od 7:00- 18:00

   

  PLATBY za mesiac DECEMBER 2021:

  • Vaše platby za mesiac december 2021 budú vrátené na účty, z ktorých boli zaslané. Prosíme majte strpenie.
  • V prípade, že Vám platba nebude vrátená do 30.12.2021, prosím pošlite informáciu s Vašim číslom účtu na mail: ekonomsi@najinternat.sk. Ďakujeme.

   

   

  Dovoľujeme si Vás opätovne upozorniť na skutočnosť,

   aby ste v DECEMBRI 2021 neprevádzali  už žiadne platby na náš účet,  / prosíme zrušte si trvalé príkazy !!! /

  V DECEMBRI prosíme NEPLATIŤ ŽIADNU PLATBU!!!  

   

   

  Ak sa nastúpi v januári riadne po zimných prázdninách, do 20.1.2022  bude treba uhradiť dve platby /január + február 2022/.

   

  Prosíme o striktné dodržanie, pozastavenie trvalých príkazov v mesiaci december !!!

   

  Pekne ďakujeme

           

          Na záver Vám chceme v mene celého kolektívu pracovníkov ŠI, z celého srdca  popriať štedrého Mikuláša a krásne prežitie VIANOČNÝCH SVIATKOV

   

  a šťastný, požehnaný a úspešný NOVÝ ROK 2022 plný pevného zdravia.

  POZOR !!! aktualizovaný manuál školského semaforu k 26.11.2021. Plné znenie na www.minedu.sk

  "Školské internáty

   a) Ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní žiaci). Testovaní žiaci sa môžu preukázať aj samotestom vykonaným na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby." 

   

  Prosíme, aby ste dodržali dané podmienky vstupu. Tí, ktorých sa to týka, si nezabudnite priniesť samotesty, aby ste sa mohli otestovať. 

   
  PODROBNÁ INŠTRUKTÁŽ K NASTUPU do internátu, a všetky dôležité informácie sú uvedné v priečinku vľavo "Oznamy"
  tohto webového sídla rovnako ako Informácie k Darovaciemu účtu ŠI a Odchodové dni
   
   
   
   
  "Žiadosti o prijatie"
  do oboch školských internátov pre žiakov SŠ / je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými v spodnej časti tlačiva "Žiadosti"/,
  študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/
   Všetky tlačivá "ŽIADOSTI" sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"tohto web.sídla.  
   
   
   
   
   
   Viac informácii nájdete na tomto webovom sídle a fotografie oboch internátov v " Fotogalérii "tohto webového sídla. Nakoľko je prevádzka oboch pracovísk naďalej obmedzená, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom.
   
  Info o Platbách a Odchodové dni v priečinku " Oznamy"
   

  1. Žiadosť aj s kópiou potvrdenia o štúdiu na škole (prípadne s kópiou rozhodnutia o prijatí na štúdium) doručte osobne alebo zašlite poštou do ŠI.

  2. K vyplnenej žiadosti o ubytovanie priložte obálku s napísanou  Vašou adresou a nalepenou poštovou známkou

  3. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI.  Prijatie do ŠI je platné len na jeden školský rok. Na ubytovanie v ŠI nie je zo zákona vyplývajúci nárok.

   

  4. Prípadné ďalšie informácie môžete získať telefonicky na tel. číslach ŠI :

  02/55571290 - spojovateľka,  02/55563391, dievcensky.internat@gmail.com - zborovňa vychovávateľov,

  na našej webovej stránke www.najinternat.sk , alebo na adrese  vedenie@najinternat.sk -vedenie

  6. Žiadosť vyplňte presne, úplne a čitateľne, za nedorozumenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vami nesprávne uvedených údajov, ŠI nezodpovedá !

   
   
   
   

  Pri vstupe do budovy dodržujte R-O-R ...

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a internátu.
  Pri výskyte týchto príznakov je zákonný zástupca/žiak povinný telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a následne informovať školský internát. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
   
   
   
   
  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/ sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"
  tohto web.sídla.
   
   
   
                                      

   

   
   

   

  Školský internát (ďalej len ŠI), do r. 2008 Domov mládeže  pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave (ďalej len DM SZŠ) vznikol v roku 1959 ako účelové samostatné výchovno-vzdelávacie  zariadenie Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) pre žiakov Strednej  zdravotníckej škole na Záhradníckej ul.44 v Bratislave. Od svojho zriadenia, v nadväznosti na rozvoj zdravotníckeho školstva, prešiel DM SZŠ vývojom, postupne rozširoval svoju kapacitu z niekoľko desiatok až na 730 žiakov v roku 1990. Počet ubytovaných žiakov sa postupne znižoval až na súčasný stav, ktorý je 177 ubytovaných žiačok. DM SZŠ počas svojej histórie menil aj svoje sídlo, pôsobil v priestoroch na Uršulínskej ul., Gunduličovej ul., v tzv. Živnodome, a na Trnavskej ul. č. 2. Nakoľko priestory DM nepostačovali na uspokojenie záujmu a potrieb SZŠ, prenajímal na ubytovanie priestory v SOU stavebnom na Šmidkeho ul., v SOU chemickom vo Vlčom hrdle a v SOU strojárskom na Vranovskej ul., kde mal zriadené svoje detašované pracoviská. V roku 1991 DM SZŠ získal právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V tom období sídlil DM SZŠ na Uršulínskej ul., kde mal aj stravovaciu prevádzku, ktorá zabezpečovala celodenné stravovanie aj pre žiakov dvoch stredných zdravotníckych škôl v Bratislave. Po reštitučnom konaní boli tieto priestory vrátené cirkvi a riaditeľstvo DM SZŠ sa presídlilo do budovy na Trnavskej ul. č. 2 (v ktorej bola časť DM už od r. 1965), kde sídli doteraz. V roku 2002 bol DM SZŠ v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, delimitovaný do zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

  Dnes sídli ŠI na Trnavskej ul. č.2. v Bratislave, kde  zabezpečuje 177 ubytovaným žiačkam /len dievčatá/ komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Školský internát svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a z mimorozpočtových zdrojov.

  Od 1.7.2016 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Elokované pracovisko, Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka, ktoré poskytuje ubytovanie žiakom i žiačkam stredných škol v Bratislave. Toto pracovisko zabezpečuje 333 ubytovaným žiakom a žiačkam komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

  Izba : Trnavská cesta 2                                  Izba: Saratovská 26

  Viac foto v "Galérii"

   

  Návštevy v školskom internáte sú do odvolania ZAKÁZANÉ, rovnako i náštevy žiakov medzi sebou na izbách !!!

  Milí naši maturanti/končiaci žiaci, nakoľko sme sa nemohli rozlúčiť tradične OSOBNE...tak tu je niečo zo srdca pre VÁS...