Úvod

    
  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ / je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými v spodnej časti tlačiva "Žiadosti"/,
  študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/
   Všetky tlačivá "ŽIADOSTI" sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"tohto web.sídla.  
   Viac informácii nájdete na tomto webovom sídle a fotografie oboch internátov v " Fotogalérii "tohto webového sídla. Nakoľko je prevádzka oboch pracovísk naďalej obmedzená, v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom.
   
  Info o Platbách a Odchodové dni v priečinku " Oznamy"
  Tlačivá BEZINFEKČNOŤ  Príloha č.8 -zákonný zástupca žiaka do 18.rokov, Príloha č.10- žiaci nad 18.rokov,  platné od 3.5. 2021, treba odovzdať ak vynecháte viac ako 3 dni zasebou pobyt na internáte
   
   
   
   
   
   

  Vážení zákonní zástupcovia /žiaci,

  vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás žiadame, aby ste neplatili poplatky za ubytovanie v školskom internáte. Prijaté platby budú obratom vrátené, prípadne započítané do ďalšieho obdobia po nástupe žiakov na internát. 

  S prianím pevného zdravia Vám a Vašim najbližším

   

  Kolektív zamestnancov ŠI

  Pri vstupe do budovy dezinfekcia, dodržiavanie vzájomných odstupov, nosenie ochranných prostriedkov POVINNÉ.
  Ochranné prostriedky ste povinní nosiť v spoločných priestoroch ŠI v izbách ich tiež odporúčame používať.
  Dbajte na zvýšenú hygienu, neustále vetrajte a dodržujte Ruky-Odstup-Rúško.
  Riaďte sa usmerneniami Ministerstva školstva :https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
   
  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a internátu.
  Pri výskyte týchto príznakov je zákonný zástupca/žiak povinný telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast a následne informovať školský internát. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
  Všetci žiaci ubytovaní v školskom internáte pri nástupe odovzdajú svojmu vychovávateľovi vypísané a podpísané zákonným zástupcom, u plnoletých žiakov podpísané žiakom " Zdravotný dotazník". Ďalej musí každý žiak odvozdať "Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je nevyhnutné odovzdať službukonajúcemu vychovávateľovi pri príchode do ŠI v prípade , že žiak prerušil dochádzku do ŠI na viac ako tri dni.

  Tlačivá sú k dispozícii v priečinku "Na stiahnutie" na tomto webovom sídle internátu.

  Bez týchto vypísaných a podpísaných tlačív, nie je možné nastúpiť do školského internátu !!!

  Návštevy v školskom internáte sú do odvolania ZAKÁZANÉ, rovnako i náštevy žiakov medzi sebou na izbách !!!

   

   
   
   
   
  "Žiadosti o prijatie" do oboch školských internátov pre žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých ubytovaných/nežiakov,neštudentov/ sú k dispozícii
  v priečinku " Na stiahnutie"
  tohto web.sídla.
   
   
   
                                      

   

   
   

   

  Školský internát (ďalej len ŠI), do r. 2008 Domov mládeže  pre stredné zdravotnícke školy v Bratislave (ďalej len DM SZŠ) vznikol v roku 1959 ako účelové samostatné výchovno-vzdelávacie  zariadenie Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ) pre žiakov Strednej  zdravotníckej škole na Záhradníckej ul.44 v Bratislave. Od svojho zriadenia, v nadväznosti na rozvoj zdravotníckeho školstva, prešiel DM SZŠ vývojom, postupne rozširoval svoju kapacitu z niekoľko desiatok až na 730 žiakov v roku 1990. Počet ubytovaných žiakov sa postupne znižoval až na súčasný stav, ktorý je 177 ubytovaných žiačok. DM SZŠ počas svojej histórie menil aj svoje sídlo, pôsobil v priestoroch na Uršulínskej ul., Gunduličovej ul., v tzv. Živnodome, a na Trnavskej ul. č. 2. Nakoľko priestory DM nepostačovali na uspokojenie záujmu a potrieb SZŠ, prenajímal na ubytovanie priestory v SOU stavebnom na Šmidkeho ul., v SOU chemickom vo Vlčom hrdle a v SOU strojárskom na Vranovskej ul., kde mal zriadené svoje detašované pracoviská. V roku 1991 DM SZŠ získal právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva SR. V tom období sídlil DM SZŠ na Uršulínskej ul., kde mal aj stravovaciu prevádzku, ktorá zabezpečovala celodenné stravovanie aj pre žiakov dvoch stredných zdravotníckych škôl v Bratislave. Po reštitučnom konaní boli tieto priestory vrátené cirkvi a riaditeľstvo DM SZŠ sa presídlilo do budovy na Trnavskej ul. č. 2 (v ktorej bola časť DM už od r. 1965), kde sídli doteraz. V roku 2002 bol DM SZŠ v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, delimitovaný do zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

  Dnes sídli ŠI na Trnavskej ul. č.2. v Bratislave, kde  zabezpečuje 177 ubytovaným žiačkam /len dievčatá/ komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Školský internát svoju činnosť zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu vyčleneného zriaďovateľom a z mimorozpočtových zdrojov.

  Od 1.7.2016 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Elokované pracovisko, Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava-Dúbravka, ktoré poskytuje ubytovanie žiakom i žiačkam stredných škol v Bratislave. Toto pracovisko zabezpečuje 333 ubytovaným žiakom a žiačkam komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

  Izba : Trnavská cesta 2                                  Izba: Saratovská 26

  Viac foto v "Galérii"