Nachádzate sa tu

Oznamy

  Platby za ubytovanie uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

   

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

   

                                                 R O Z H O D N U T I E

    

  č. 129-1 / 06 / 2019

    

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

   

  u r č u j e

   

  s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Trnavská cesta 2, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

   56.- Euro

   

  Príspevok vo výške 56.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac SEPTEMBER  2019.

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN /viď.vyššie/.

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

   

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľka


  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

   

                                                 R O Z H O D N U T I E

   

  č. 129-2 / 06 / 2019

   

   

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

  u r č u j e

   s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Elokované pracovisko: Saratovská 26, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

  50.- Euro

   

  Príspevok vo výške 50.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac SEPTEMBER  2019.

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN / viď. vyššie/.

   

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

   

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľ

   

   

   

  .Odchodové dni v školskom roku 2019 – 2020 ,Trn.

  Odchodové dni v školskom roku 2019-2020, Trnavská                          Počasodchodovýchdníješkolskýinternát  zatvorenýaubytovanížiacipovinníinternát  opustiť,prípadneísťnaSaratovskú26

   ŠIzatvárame                    ŠIotvárame           Možnosť ísť naSarat.

   13.09.2019o16.hod.       15.09.2019o16.hod.     - Sarat

   27.09.2019o16.hod.       29.09.2019o16.hod.     -Sarat.

  11.10.2019o16.hod.       13.10.2019o16.hod.     -Sarat.

  25.10.2019o16.hod.        27.10.2019o16.hod.     - Sarat.          29.10.2019o16.hod.     03.11.2019o16.hod.-/Jesen.prázd./

  15.11.2019o16.hod.       17.11.2019o16.hod.     - Sarat.

  29.11.2019o16.hod.       01.12.2019o16.hod      - Sarat.

  13.12.2019o16.hod.       15.12.2019o16.hod.     -Sarat.

  20.12.2019o16.hod.       07.01.2020o16.hod.-/Vian.prázd./

  17.01.2020o16.hod.        19.01.2020o16.hod.      -Sarat

  31.01.2020o16.hod.        03.02.2020o16.hod. -/Polroč.prázd./

  07.02.2020o16.hod.        09.02.2020o16.hod.     -Sarat.

  14.02. 2020o16.hod.      23.02. 2020 o 16. hod. -/Jarné prázd/

  28.02. 2020 o 16. hod.      01.03. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  13.03. 2020 o 16. hod.      15.03. 2020 o 16. hod      - Sarat.

  27.03. 2020 o 16. hod.      29.03. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  08.04. 2020 o 16. hod.      14.04. 2020 o 16. hod  -/Veľkon.prázd./

  17.04. 2020 o 16. hod.       19.04. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  30.04. 2020 o 16. hod.       03.05. 2020 o 16. hod.     -

  07.05. 2020 o 16. hod.       10.05. 2020 o 16. hod.     -

  15.05. 2020 o 16. hod.       17.05. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  29.05. 2020 o 16. hod.       31.05. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  12.06. 2020 o 16. hod.      14.06. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  19.06. 2020 o 16. hod.      21.06. 2020 o 16. hod.     - Sarat.

  26.06. 2020 o 16. hod.      28.06. 2020 o 16. hod.     - Sarat.???

  30.06.2020o 13.hod.         PRÁZ DNI NY

  Rozpisodchodovýchdnímôžebyťupravenýv závislostiodvývojarozpočtuškolskéhointernátu.                        Mgr.MagdalénaEliášová

                                                                                          riaditeľkaŠI


   

  Odchodové dni v školskom roku 2019 – 2020 Sarat.

  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť

   ŠI zatvárame                   ŠI otvárame        

  06.09.2019 o 16. hod.        08.09. 2019 o 16. hod.

  20.09.2019 o 16. hod.        22.09. 2019 o 16. hod.    

  04.10. 2019 o 16. hod.       06.10. 2019 o 16. hod.   

  18.10. 2019 o 16. hod.       20.10. 2019 o 16. hod.              29.10. 2019 o 16. hod.       03.11. 2019 o 16. hod. -/Jesen.prázd./

  08.11. 2019 o 16. hod.       10.11. 2019 o 16. hod. 

  22.11. 2019 o 16. hod.       24.11. 2019 o 16. hod.    

  06.12. 2019 o 16. hod.       08.12. 2019 o 16. hod     

  20.12. 2019 o 16. hod.       07.01. 2020 o 16. hod. -/Vian. prázd./

  24.01. 2020 o 16. hod.      26.01. 2020 o 16. hod.     

  31.01. 2020 o 16. hod.      03.02. 2020  o 16. hod. / Polroč. prázd./

  14.02. 2020 o 16. hod.      23.02. 2020  o 16. hod.   /Jarné prázd./ 

  06.03. 2020 o 16. hod.      08.03. 2020  o 16. hod.

  20.03. 2020 o 16. hod.       22.03. 2020  o 16. hod.    

  03.04. 2020 o 16. hod.      05.04. 2020  o 16. hod.     

  08.04. 2020 o 16. hod.      14.04. 2020  o 16. hod.   /Veľkon.prázd./ 

  24.04. 2020 o 16. hod.      26.04. 2020  o 16. hod

  30.04. 2020 o 16. hod.       03.05. 2020  o 16. hod.   

  07.05. 2020 o 16. hod.       10.05. 2020  o 16. hod.    

  22.05. 2020 o 16. hod.       24.05. 2020  o 16. hod.    

  05.06. 2020 o 16. hod.      07.06. 2020  o 16. hod.    

  26.06. 2020 o 16. hod.      28.06. 2020  o 16. hod.  ???

  30.06. 2020 o 13. hod.         P R Á Z D N I N Y

   

  Rozpis odchodových dní môže byť upravený v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu.                                           

                                                                          Mgr.MagdalénaEliášová

   

                                                                                          riaditeľkaŠI

   

   

   

   

   Vážení rodičia,zákonní zástupcovia,vážení žiaci

   

   

  Dovoľujeme siVás informovaťo príjmoch a čerpaní

   

  na Darovacom účte ŠI

   za predchádzajúci školský rok 2018/2019:

   

   

  Stavk 24. 8.2018             7 793,97  €

  Prírastok                       + 4 330,00

  Výdaj/čerpanie/celkom             0,00 €    

   

  Zostatoknaúčte            12 123,97 €

  k 31. 7.2019 

   

   

   

   

  Ďakujeme mene našom aj mene Vašich detí za podporu.

    Kolektív Školského internátu,Trnavská Saratovská 26,Bratislava

    

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátu, ktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   

  Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je kdispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: dmszs@chello.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290.

   

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    

  Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

   

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)