Nachádzate sa tu

Oznamy

   

  Odchodové dni v školskom roku 2020 – 2021 ,Trnvská cesta 2
  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený
   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť, 
       
   ŠI zatvárame  ŠI otvárame

   Možnosť ísť na Saratov.

  Z dovodu opatrení COVID-19 sa presun žiakov medzi internátmi do odvolania nepovoľuje!

  Informujte sa na možnosti v zborovni !!!!!

       
  04.09.2020 o 16. hod.        06.09. 2020 o 16. hod.      Sarat
  11.09.2020 o 16. hod.        13.09. 2020 o 16. hod.      Sarat
  25.09.2020 o 16. hod.        27.09. 2020 o 16. hod.      Sarat
  02.10.2020 o 16. hod.        04.10. 2020 o 16. hod.      Sarat
  16.10.2020 o 16. hod.        18.10. 2020 o 16. hod.      Sarat
  23.10.2020 o 16. hod.        25.10. 2020 o 16. hod.      Sarat
  28.10.2020 o 16. hod.        01.11. 2020 o 16. hod.      jesenné prázdniny
  13.11.2020 o 16. hod.        15.11. 2020 o 16. hod.      Sarat
  27.11.2020 o 16. hod.        29.11. 2020 o 16. hod.      Sarat
  04.12.2020 o 16. hod.        06.12. 2020 o 16. hod.      Sarat
  18.12.2020 o 16. hod.        20.12. 2020 o 16. hod.      Sarat
  22.12.2020 o 16. hod.        07.01. 2021 o 16. hod.      vianočné prázdniny
  08.01. 2021 o 16. hod.      10.01. 2021 o 16. hod.      Sarat. ??? predbežne áno
  22.01. 2021 o 16. hod.      24.01. 2021 o 16. hod.      Sarat
  29.01. 2021 o 16. hod.      01.02. 2021 o 16. hod.      polročné prázdniny
  12.02. 2021 o 16. hod.      14.02. 2021 o 16. hod.      Sarat
  19.02. 2021 o 16. hod.      21.02. 2021 o 16. hod.      Sarat
  26.02. 2021 o 16. hod.      07.03. 2021 o 16. hod.      jarné prázdniny
  19.03. 2021 o 16. hod.      21.03. 2021 o 16. hod.      Sarat
  26.03. 2021 o 16. hod.      28.03. 2021 o 16. hod.      Sarat
  31.03. 2021 o 16. hod.      06.04. 2021 o 16. hod.      veľkonočné prázdniny
  16.04. 2021 o 16. hod.      18.04. 2021 o 16. hod.      Sarat
  23.04. 2021 o 16. hod.      25.04. 2021 o 16. hod.      Sarat
  07.05. 2021 o 16. hod.      09.05. 2021 o 16. hod.      Sarat
  14.05. 2021 o 16. hod.      16.05. 2021 o 16. hod.      Sarat
  28.05. 2021 o 16. hod.      30.05. 2021 o 16. hod.      Sarat
  04.06. 2021 o 16. hod.      06.06. 2021 o 16. hod.      Sarat
  18.06. 2021 o 16. hod.      20.06. 2021 o 16. hod.      Sarat
  25.06. 2021 o 16. hod.      27.06. 2021 o 16. hod.      Sarat
  30.06. 2021 o 13. hod.      P R Á Z D N I N Y  
       
  Rozpis odchodových dní môže byť upravený 
  v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu
                                                                                 Mgr. Magdaléna E l i á š o v á
                                                                                          riaditeľka ŠI  

   

  Odchodové dni v školskom roku 2020 – 2021 ,Saratovská 26
  Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený
   a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť
       
   ŠI zatvárame  ŠI otvárame  
       
  18.09.2020 o 16. hod.        20.09. 2020 o 16. hod.       
  09.10.2020 o 16. hod.        11.10. 2020 o 16. hod.       
  28.10.2020 o 16. hod.        01.11. 2020 o 16. hod.      jesenné prázdniny
  06.11.2020 o 16. hod.        08.11. 2020 o 16. hod.       
  20.11.2020 o 16. hod.        22.11. 2020 o 16. hod.       
  11.12.2020 o 16. hod.        13.12. 2020 o 16. hod.       
  22.12.2020 o 16. hod.        07.01. 2021 o 16. hod.      vianočné prázdniny
  15.01. 2021 o 16. hod.      17.01. 2021 o 16. hod.       
  29.01. 2021 o 16. hod.      01.02. 2021 o 16. hod.      polročné prázdniny
  05.02. 2021 o 16. hod.      07.02. 2021 o 16. hod.       
  26.02. 2021 o 16. hod.      07.03. 2021 o 16. hod.      jarné prázdniny
  12.03. 2021 o 16. hod.      14.03. 2021 o 16. hod.       
  31.03. 2021 o 16. hod.      06.04. 2021 o 16. hod.      veľkonočné prázdniny
  09.04. 2021 o 16. hod.      11.04. 2021 o 16. hod.       
  30.04. 2021 o 16. hod.      02.05. 2021 o 16. hod.       
  21.05. 2021 o 16. hod.      23.05. 2021 o 16. hod.       
  11.06. 2021 o 16. hod.      13.06. 2021 o 16. hod.       
  30.06. 2021 o 13. hod.      P R Á Z D N I N Y  
       
  Rozpis odchodových dní môže byť upravený 
  v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu
                                                                                 Mgr. Magdaléna E l i á š o v á
                                                                                          riaditeľka ŠI  

   Vážení rodičia,zákonní zástupcovia,vážení žiaci !!!

     Dovoľukeme si Vás informovať o príjmoch a čerpaní na účte Darov a grantov ŠI

  /IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

   za predchádzajúci školský rok 2019/2020: 

  Stavk 31. 08.2019                               12 123,97  €

  Príjem darov                                       + 7 576,00  €

  Príjem grantov                                     +   500,00  €

  Výdaj/čerpanie/ grantov                         -   500,00  €

  Výdaj/čerpanie/ darov –kamerový systém       -   563,82  €  

   

  Konečný zostatoknaúčte                   19 136,15 €

  k 12. 08.2020 

   Ďakujeme mene našom aj mene Vašich detí za podporu.

    Kolektív Školského internátu,Trnavská 2 a Saratovská 26,Bratislava

    

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátuktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je kdispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: dmszs@chello.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    

  Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

   

                                                          Platby za ubytovanie

  uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

   

                                                  R O Z H O D N U T I E  

  č. 129-1 / 06 / 2019  

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

  u r č u j e

   s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Trnavská cesta 2, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

   56.- Euro

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN /viď.vyššie/.

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľka

   

  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

  Elokované pracovisko: Saratovská 26, 84102 Bratislava

  R O Z H O D N U T I E 

  č. 129-2 / 06 / 2019

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 14.06.2019,

  u r č u j e

   s platnosťou od 1. septembra 2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte Elokované pracovisko: Saratovská 26, Bratislava pre všetkých ubytovaných žiakov na

  50.- Euro

  Poučenie

  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje zriaďovateľ /Bratislavský samosprávny kraj/ školského internátu vo svojom VZN / viď. vyššie/.

  V Bratislave dňa 28. 06. 2019

   

                                                                                                     Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľ