Nachádzate sa tu

Ubytovanie

  Číslo príjmového účtu, na ktorý môžete previesť platby za ubytovanie je :

  Platby za UBYTOVANIE: 

  Výška mesačného poplatku od 1.1.2023:

   - ŠI, Trnavská cesta 2 :  75,- €

  - ŠI Saratovská 26 :     67 ,-€ 

   IBAN : SK86 8180 0000 0070 0047 5147

  Číslo Príjmového účtu ŠI je : 7000475147/8180 - Štátna pokladnica

   

   

    DAROVACÍ účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)       

   

  Školský internát (ďalej len ŠI.) je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len VÚC) pre mimobratislavských žiakov všetkých stredných škôl v Bratislave. ŠI zabezpečuje ubytovaným žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania v objekte na Trnavskej ceste 2 (dievčenský internát) a na Saratovskej 26 (zmiešaný internát) v Bratislave.

   

           Budova internátu na Trnavskej cesta 2 je 5-poschodová s prístavbou spoločenskej sály (pôvodne divadla). Technicky a stavom zodpovedá svojmu veku, niektoré časti inžinierskych sietí a kotolňa boli majiteľom zrekonštruované. Začiatkom roku 2008 boli vymenené všetky okná za plastové a budova bola zateplená. Niektoré sociálne a hygienické zariadenia boli v minulosti upravené v zmysle požiadaviek úradu verejného zdravotníctva na náklady ŠI. ŠI má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.

           Žiačky majú  k dispozícii študovňu, viacúčelovú moderne ozvučenú spoločenskú sálu s  kapacitou 150 miest a javiskom. Je vybavená káblovou televíziou s veľkoplošnou Tv, videoprehrávačom, CD/DVD – prehrávačom, dataprojektorom. Ďalej majú žiačky k dispozícii 2 x klavír, kuchynky s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub), vybavenú posilňovňu, stolný tenis. V celom ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je možnosť prístupu na internet a tlačenie súborov.

           V októbri 2012 bola v bezprostrednej blízkosti ŠI dokončená výstavba megakomplexu Centrál, čím majú naše žiačky k dispozícii plnú vybavenosť pár metrov od internátu. Megakomplex Centrál poskytuje okrem iného i širšie možnosti športového a kultúrneho vyžitia.

         Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v Školskom internáte, Trnavská cesta 2, je od 1.9.2022 : 58-, € mesačne. Je tu možnosť zostávať i na víkend, podľa rozpisu na školský rok.

   

          Budova internátu na Saratovskej 26 v Dúbravke je 8-poschodová budova, kde internátnu časť tvoria t.č. 5.poschodí s kapacitou 333 žiakov.

         Žiaci majú  k dispozícii študovňu, spoločenskú miestnosť a sálu s  kapacitou cca 150 miest. Spoločenská miestnosť je vybavená káblovou televíziou s Tv. Ďalej majú žiaci k dispozícii kuchynky na každom poschodí s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub). V ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je žiacka knižnica s odbornou a krásnou literatúrou s možnosťou prístupu na internet a tlačenia súborov.

       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v Školskom internáte, Saratovská 26, je os 1.9.2022  52-, € mesačne, s možnosťou zostať na víkend podľa rozpisu na školský rok.

  Stravovanie:

  Žiaci majú zabezpečené obedy zväčša na príslušnej strednej škole, ktorú navštevujú. Internát stravu neposkytuje, no žiaci majú k dispozícii  plne vybavené kuchynky s chladničkami a mrazničkami, kde si môžu pripravovať raňajky a večere. Ďalej v internáte fungujú Krúžok varenia a Krúžok pečenia, kde si môžu žiaci pod vedením p.vychovávateľov pripraviť chutné jedlá. 

   

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci,

  dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou dobrovoľný príspevok  nášmu internátuktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

  Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

  Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

  Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

   Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

  Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

  Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je kdispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

  Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

  Vaše prípadné otázky rádi zodpovieme na e-maile: vedenie@najinternat.sk  alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

  Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

  Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

    

  Darovací účet ŠI

  Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

  7000475198/8180 - Štátna pokladnica

  IBAN :    SK6781800000007000475198

  (v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

   

                                                          Platby za ubytovanie

  uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

  Št. poklanica:

  IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147 a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

   

     Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                                                 R O Z H O D N U T I E

  č. 162 / 12 / 2022

   Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/, 

  u r č u j e 

  s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  TRNAVSKÁ CESTA 2 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

  75.- Euro

   Príspevok vo výške 75.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

   Poučenie

  Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

   V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á

                                                                                                                      riaditeľka


  Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

                                                 R O Z H O D N U T I E

  č. 162 / 12 / 2022 - 1

  Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/,

  u r č u j e

   s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  SARATOVSKÁ 26 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na 

  67.- Euro

   Príspevok vo výške 67.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

   Poučenie

  Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

  V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á 

                                                                                                                      riaditeľka

   

   

   Váženírodičia,zákonnízástupcovia,váženížiaci

   

  DovoľujemesiVásinformovaťo príjmocha čerpaní

   

  naúčte Darov a grantovŠI

  /IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

   zapredchádzajúciškolskýrok2020/2021:

   

   

  Stavk 12. 08.2020                               19 136,15  €

  Príjem darov                                       + 4 010,64  €

  Príjem grantov                                     + 4 000,00  €

  Výdaj/čerpanie/ grantov                         - 3 500,00  €

       

   

  Konečný zostatoknaúčte                   23 646,79 €

  k 13. 08.2021 

   

   

   

   

  ĎakujemevmenenašomaajvmeneVašichdetízapodporu.

    Kolektív Školskéhointernátu,Trnavská2aSaratovská26,Bratislava