Ubytovanie


 Platby za UBYTOVANIE: uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

Číslo Príjmového účtu ŠI /platby za ubytovanie/ je 7000475147/8180 - Štátna pokladnica

IBAN    SK86 8180 0000 0070 0047 5147

Poplatok za ubytovanie:

Trnavská cesta 2:      75,-€/mesiac

Saratovská 26:          67,-€/mesiac

Darovací účet ŠI

Číslo Darovacieho účtu ŠI , 

na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

7000475198/8180 - Štátna pokladnica

IBAN :    SK6781800000007000475198 

(v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je     k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o dobrovoľný príspevok  nášmu internátu, ktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia  a možností vyššia i nižšia.

 Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je k dispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu               

v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na e-maile: vedenie@najinternat.sk alebo       

 na telefónnom čísle 02/55571290. 

Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

 

Školský internát (ďalej len ŠI.) je výchovno-vzdelávacie zariadenie zriadené Bratislavským samosprávnym krajom (ďalej len VÚC) pre mimobratislavských žiakov všetkých stredných škôl v Bratislave. ŠI zabezpečuje ubytovaným žiakom ubytovanie a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania v objekte na Trnavskej ceste 2 (dievčenský internát) a na Saratovskej 26 (zmiešaný internát) v Bratislave.

 

         Budova internátu na Trnavskej cesta 2 je 5-poschodová s prístavbou spoločenskej sály (pôvodne divadla). Technicky a stavom zodpovedá svojmu veku, niektoré časti inžinierskych sietí a kotolňa boli majiteľom zrekonštruované. Začiatkom roku 2008 boli vymenené všetky okná za plastové a budova bola zateplená. Niektoré sociálne a hygienické zariadenia boli v minulosti upravené v zmysle požiadaviek úradu verejného zdravotníctva na náklady ŠI. ŠI má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.

         Žiačky majú  k dispozícii študovňu, viacúčelovú moderne ozvučenú spoločenskú sálu s  kapacitou 150 miest a javiskom. Je vybavená káblovou televíziou s veľkoplošnou Tv, videoprehrávačom, CD/DVD – prehrávačom, dataprojektorom. Ďalej majú žiačky k dispozícii 2 x klavír, kuchynky s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub), vybavenú posilňovňu, stolný tenis. V celom ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je možnosť prístupu na internet a tlačenie súborov.

         V októbri 2012 bola v bezprostrednej blízkosti ŠI dokončená výstavba megakomplexu Centrál, čím majú naše žiačky k dispozícii plnú vybavenosť pár metrov od internátu. Megakomplex Centrál poskytuje okrem iného i širšie možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Je tu možnosť zostávať i na víkend, podľa rozpisu na školský rok.

        Budova internátu na Saratovskej 26 v Dúbravke je 8-poschodová budova, kde internátnu časť tvoria t.č. 5.poschodí s kapacitou 333 žiakov.

       Žiaci majú  k dispozícii študovňu, spoločenskú miestnosť a sálu s  kapacitou cca 150 miest. Spoločenská miestnosť je vybavená káblovou televíziou s Tv. Ďalej majú žiaci k dispozícii kuchynky na každom poschodí s kuchynskou linkou (mikrovlnné rúry, varné kanvice, chladničky, mrazničky, elektrické sporáky), miestnosti na krúžkovú a záujmovú činnosť vybavené didaktickou, výpočtovou technikou (internetový klub). V ŠI je pokrytie internetovou sieťou prostredníctvom WIFI. Súčasťou ponúk ŠI je žiacka knižnica s odbornou a krásnou literatúrou s možnosťou prístupu na internet a tlačenia súborov. Je tu možnosť zostávať i na víkend, podľa rozpisu na školský rok.    

Stravovanie:

Žiaci majú zabezpečené obedy zväčša na príslušnej strednej škole, ktorú navštevujú. Internát stravu neposkytuje, no žiaci majú k dispozícii plne vybavené kuchynky s chladničkami a mrazničkami, kde si môžu pripravovať raňajky a večere. Ďalej v internáte fungujú Krúžok varenia a Krúžok pečenia, kde si môžu žiaci pod vedením p.vychovávateľov pripraviť chutné jedlá.