Oznamy

 NÁSTUP DO INTERNÁTU               

Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia /milí žiaci!!!

  • Nástup do internátu po letných prázdninách je dňa 1.9.2024 od 14,00-19,00 hodDODRŽTE TENTO ČAS!!! I starší žiaci !!! V prípade iného termínu nástupu je potrebné zaslať mail do zborovne pracoviska, kde je žiak ubytovaný s uvedením presného termínu nástupu. Ak tak neurobíte Vaše miesto bude posunuté ďalším záujemcom...

mail zborovne: Trnavská cesta 2-  si.trnavska@najinternat.sk ,

mail zborovne: Saratovská 26 - si.saratov@najinternat.sk                                             V prípade, že na internát NENASTÚPITE  vôbec nás prosíme obratom informujte, nakoľko máme iných záujemcov, ktorí by radi bývali !!! 

  • Poplatky za ubytovanie treba obratom uhradiť, pokiaľ ste tak ešte nespravili. Poplatky za ubytovanie  v internáte sú na mesiac, bez ohľadu na to, koľko dní/nocí budete v internáte. Platbu treba uskutočniť VOPRED do 20.teho dňa PREDCHÁDZAJÚCEHO mesiaca

  • Prosíme všimnite si podmienky ODHLÁSENIA z internátu uvedené v PREHLÁSENÍ /..... v prípade skoršieho ukončenia ubytovania v ŠI, ako je koniec šk. roka, ste povinní písomne oznámiť ukončenie ubytovania v ŠI najneskôr jeden mesiac vopred /k 1.dňu predchádzajúceho mesiaca/ pred plánovaným ukončením. V prípade nesplnenia danej podmienky, ste povinní uhradiť poplatok za ubytovanie aj za nasledujúci mesiac.../

 Tlačivá , ktoré treba priniesť vypísané , podpísané a odovzdať pri nástupe !!!

1. Tlačivo PREHLÁSENIE, Zákonný zástupca / Žiak nad 18.rokv 

2. Darovacia zmluva

Školský poriadok ŠI Trnavska+Saratovska z 2020_0.pdf (241.2 KB)

DODATOK_školský_poriadok pre_pripad_epidemie_z august_2020.pdf (326.91 KB

Image280922085352.pdf (266.02 KB)

org pokyny ŠI z 2020.pdf (184.96 KB)

Upozorňujeme všetkých na prísne dodržiavanie všetkých opatrení a pravidiel. 

Po skúsenosti z minulých rokov.... Odporúčame nebrať si zbytočne veľa vecí !!!

Pri nástupe do internátu bude umožnený ako pomoc a sprievod na nevyhnutne potrebný čas vstup do budovy max. dvom sprevádzajúcim osobám

Už sa na Vás tešíme !!!

Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Odchodové dni v školskom roku 2023 – 2024 ,TRNAVSKÁ CESTA 2

Počas odchodových dní je školský internát  zatvorený

 a ubytovaní žiaci sú povinní internát   opustiť, prípadne nevyhnutne s povolením ísť na Saratovskú 26 ale len v prípade , že to umožnia opatrenia 

 ŠI zatvárame

 ŠI otvárame

 

08.09.2023 o 16. hod.       

10.09. 2023 o 16. hod.     

 

14.09.2023 o 16. hod.       

17.09. 2023 o 16. hod.     

 

22.09.2023 o 16. hod.       

24.09. 2023 o 16. hod.     

 

29.09.2023 o 16. hod.       

01.10. 2023 o 16. hod.     

 

13.10.2023 o 16. hod.       

15.10. 2023 o 16. hod.     

 

20.10.2023 o 16. hod.       

22.10. 2023 o 16. hod.     

 

27.10.2023 o 16. hod.       

01.11. 2023 o 16. hod.     

jesenné prázdniny

03.11.2023 o 16. hod.       

05.11. 2023 o 16. hod.     

 

16.11.2023 o 16. hod.       

19.11. 2023 o 16. hod.     

 

24.11.2023 o 16. hod.       

26.11. 2023 o 16. hod.     

 

01.12.2023 o 16. hod.       

03.12. 2023 o 16. hod.     

 

08.12.2023 o 16. hod.

10.12.2023 o 16. hod.

 

22.12.2023 o 16. hod.       

07.01. 2024 o 16. hod.     

vianočné prázdniny

12.01. 2024 o 16. hod.     

14.01. 2024 o 16. hod.    

 

19.01. 2024 o 16. hod.     

21.01. 2024 o 16. hod.     

 

02.02. 2024 o 16. hod.     

04.02. 2024 o 16. hod.     

 

09.02. 2024 o 16. hod.     

11.02. 2024 o 16. hod.     

 

23.02. 2024 o 16. hod.     

25.02. 2024 o 16. hod.     

 

01.03. 2024 o 16. hod.     

10.03. 2024 o 16. hod.     

jarné prázdniny

15.03. 2024 o 16. hod.     

17.03. 2024 o 16. hod.     

 

27.03. 2024 o 16. hod.     

02.04. 2023 o 16. hod.     

veľkonočné prázdniny

05.04. 2024 o 16. hod.     

07.04. 2024 o 16. hod.     

 

12.04. 2024 o 16. hod.     

14.04. 2024 o 16. hod.     

 

26.04. 2024 o 16. hod.     

28.04. 2024 o 16. hod.     

 

03.05. 2024 o 16. hod.     

05.05. 2024 o 16. hod.     

 

17.05. 2024 o 16. hod.     

19.05. 2024 o 16. hod.     

 

24.05. 2024 o 16. hod.     

26.05. 2024 o 16. hod.     

 

07.06. 2024 o 16. hod.     

09.06. 2024 o 16. hod.     

 

14.06. 2024 o 16. hod.     

16.06. 2024 o 16. hod.     

 

21.06. 2024 o 16. hod.     

23.06. 2024 o 16. hod.     

 

28.06. 2024 o 14. hod.     

PRÁZDNINY

 

Rozpis odchodových dní môže byť upravený 

v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

 

 

Odchodové dni v školskom roku 2023 – 2024 ,SARATOVSKÁ 26

Počas odchodových dní je školský internát   zatvorený

 a ubytovaní žiaci sú povinní internát  opustiť

 ŠI zatvárame

 ŠI otvárame

 

14.09.2023 o 16. hod.       

17.09. 2023 o 16. hod.     

 

06.10.2023 o 16. hod.       

08.10. 2023 o 16. hod.    

 

27.10.2022 o 16. hod.       

01.11. 2022 o 16. hod.        

 jesenné prázdniny

10.11.2023 o 16. hod.       

12.11.2023 o 16. hod.       

 

16.11.2023 o 16. hod.

19.11.2023 o 16. hod.

 

15.12.2023 o 16. hod.       

17.12. 2023 o 16. hod.     

 

22.12.2023 o 16. hod.       

07.01. 2024 o 16. hod.        

 vianočné prázdniny

26.01.2024 o 16. hod.       

28.01. 2024 o 16. hod.

 

16.02.2024 o 16. hod.       

18.02. 2024 o 16. hod.     

 

01.03. 2024 o 16. hod.     

10.03. 2024 o 16. hod.     

jarné prázdniny

22.03. 2024 o 16. hod.     

24.03. 2024 o 16. hod.     

 

27.03. 2024 o 16. hod.     

02.04. 2024 o 16. hod.     

veľkonočné prázdniny

12.04. 2024 o 16. hod.     

14.04. 2024 o 16. hod.     

 

10.05. 2024 o 16. hod.     

12.05. 2024 o 16. hod.     

 

31.05. 2024 o 16. hod.     

02.06. 2024 o 16. hod.     

 

 

 

 

28.06.2024 o 14. hod.

P R Á Z D N I N Y

 

Rozpis odchodových dní môže byť upravený v závislosti od vývoja rozpočtu školského internátu a aktuálnej situácie

                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á - riaditeľka ŠI 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o dobrovoľný príspevok  nášmu internátu, ktorý poznáte pod pojmom ZRPŠ.

Príspevok by sme radi využili na postupné inovovanie a skrášľovanie prostredia, v ktorom žijú Vaše deti takmer počas celého školského roka, ďalej na dokúpenie pomôcok na výchovno-vzdelávaciu činnosť a bežných vecí, ktoré zvyšujú kvalitu bývania našich žiakov v internáte.

Váš príspevok prevediete priamo na darovací účet Školského internátu, Trnavská cesta 2, Bratislava.

Odporúčaná suma je 20 €/polrok, t.j. 40 €/rok. Suma môže byť podľa Vášho uváženia a možností vyššia i nižšia.

 Váš príspevok významne prispeje ku kvalitnejšiemu bývaniu Vašich detí.

Samozrejmosťou bude, raz ročne, Vás informovať o čerpaní prostriedkov z Vašich príspevkov. 

Každý Váš poskytnutý finančný príspevok bude deklarovaný darovacou zmluvou, ktorá je k dispozícii u p.vychovávateľov a na webovom sídle nášho internátu v priečinku dokumenty "Na stiahnutie“.

Darovaciu zmluvu treba 2 razy vypísať, jedno vyhotovenie zostáva Vám a jedno internátu.

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme na e-maile: vedenie@najinternat.sk alebo na telefónnom čísle 02/55571290. 

Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí za podporu a prajeme veľa úspechov vo Vašom osobnom i pracovnom živote.

Kolektív Školského internátu, Trnavská cesta 2 a Saratovská 26, Bratislava

  Darovací účet ŠI

Číslo Darovacieho účtu ŠI , na ktorý môžete poukazovať finančné dary pre ŠI je : 

7000475198/8180 - Štátna pokladnica

IBAN :    SK6781800000007000475198 

(v prípade finančného daru vypíšte prosím vo dvoch exemplároch "Darovaciu zmluvu", ktorá je k dispozícii  v priečinku "Dokumenty na stiahnutie", a pošlite obe vyhotovenia na podpis do ŠI)

Platby za UBYTOVANIE

uhrádzajte na príjmový účet Školského internátu: do poznámky uveďte celé meno žiaka/žiačky a pracovisko: Trnavská/Saratovská

Št. poklanica: IBAN SK86 8180 0000 0070 0047 5147  a internet bankingom, v termíne najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac

 

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, Elokované pracovisko: Saratovská 26, 841 02 Bratislava

 R O Z H O D N U T I E    č. 162 / 12 / 2022 

 Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/, 

u r č u j e

s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  TRNAVSKÁ CESTA 2 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na

75.- Euro

 Príspevok vo výške 75.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

 Poučenie

Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja         / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

 V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                                         Mgr. Magdaléna E l i á š o v á       riaditeľka R O Z H O D N U T I E   č. 162 / 12 / 2022 - 1 

Riaditeľka Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 a Elokovaného pracoviska: Saratovská 26 v Bratislave v súlade s ustanovením  Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a  výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  /schváleného zastupiteľstvom  BSK / zo dňa 09.09.2022/,

u r č u j e

 s účinnosťou od 1. januára 2023 výšku mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte  SARATOVSKÁ 26 , Bratislava jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov SŠ na 

67.- Euro

 Príspevok vo výške 67.- Euro sa uhrádza prvý krát na mesiac JANUÁR  2023.

 Poučenie

Výška mesačného príspevku spojeného s ubytovaním v školskom internáte je určená všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja         / viď. vyššie/, ako zriaďovateľa školského internátu.

V Bratislave dňa 08. 12. 2022                                                                          Mgr. Magdaléna E l i á š o v á: riaditeľka

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, vážení žiaci

Dovoľujeme si Vás informovať o príjmoch a čerpaní 

na účte Darov a grantov ŠI

/IBAN SK67 8180 0000 0070 0047 5198/

za predchádzajúci školský rok 2022/2023:

 

Stav k 13. 08. 2022                              24 314,67 €

Príjem darov                                       + 8 879,72 

Príjem grantov                                     +    00,00  € 

Výdaj/čerpanie/ grantov                          -    00,00 

Výdaj/čerpanie/ bank. poplatky                  -      2,25 € 

Výdaj/čerpanie/ darov /Led-disco osvetlenie  /-   272,56      

 

Konečný zostatok na účte                  32 919,58 € 

k  03. 08. 2023 

 

Ďakujeme v mene našom a aj v mene Vašich detí 

za podporu.

Kolektív Školského internátu, Trnavská 2 a Saratovská 26, Bratislava