Podmienky prijatia

Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov

Na ubytovanie v ŠI nemá žiak automaticky nárok. Ubytovanie v ŠI sa poskytuje len v rámci kapacity ŠI.

Podmienky prijatia sú uvedené v Smernici- Prijímanie žiakov do ŠI / priečinok „ Na stiahnutie“

 

O prijatí rozhoduje riaditeľ ŠI na základe Žiadosti o ubytovanie. O ubytovanie na ďalší nasledujúci školský rok žiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší ako18 rokov zväčša do konca júna. Žiaci prijatí na strednú školu žiadajú o prijatie do ŠI bezprostredne po prijatí na strednú školu. Vyplnia a podpíšu /žiak nad 18 rokov, do 18 rokov zákonní zástupcovia/ "Žiadosť o prijatie do školského internátu" na príslušný školský rok a odovzdajú ju, alebo pošlú poštou na adresu ŠI.  Podrobný popis je k dispozícii v priečinku „ Žiadosti o ubytovanie žiakov stredných škôl a inštrukcie k ubytovaniu „ tohto web.sídla. K žiadostiam žiakov, ktorí boli ubytovaní v predchádzajúcom období sa vyjadrujú jednotliví skupinoví vychovávatelia ŠI. Žiadosti, ku ktorým je negatívne stanovisko skupinového vychovávateľa, prerokováva a vyjadruje sa k nim pedagogická rada ŠI.  Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok. O prijatí je žiadateľ (žiak alebo jeho zákonný zástupca) písomne informovaný.

  

Riaditeľ ŠI prepustí žiaka z ŠI ak:

-o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak starší než 18 rokov / tlačivo je k dispozícii v zborovni ŠI/ v súlade s podmienkami uvedenými v PREHLÁSENÍ zákonného zástupcu/žiaka nad 18.rokov,

-prestal byť žiakom SŠ alebo prerušil štúdium,

-zákonný zástupca žiaka alebo žiak mešká s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie.

 

 Riaditeľ ŠI môže za závažné porušenie Školského poriadku ŠI žiaka z ŠI vylúčiť.

.