Internát


UBYTOVANIE PRE VÁS...  

Internát: Trnavská cesta 2 (dievčenský)    

Stredoškolský internát v centre Bratislavy s výborným dopravným spojením do všetkých častí Bratislavy, v tesnej blízkosti najnovšieho nákupného komplexu CENTRÁL.

KONTAKT:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

Mali.zborovňa: si.trnavska@najinternat.sk 

Tel.: 02/55571290, 02/55563391   

Zmiešaný internát, Saratovská 26

Stredoškolský internát v mestskej časti Dúbravka, s dobrým dopravným spojením do väčšiny častí Bratislavy, v tesnej blízkosti nákupných centier Saratov, Dubrawia a BORY. 

KONTAKT:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Saratovská 26, 841 02 Bratislava

Mail zborovňa si.saratov@najinternat.sk

Tel.: 02/64363492, 02/64361049 

 

    Mail pre oba internáty: vedenie@najinternat.sk

WEB :   www.najinternat.sk

Voľnočasové  aktivity  a  prezentácie  školského internátu na verejnosti:

·         Výstava vlastnej výtvarnej tvorby, moje hobby

·         Sezónne tvorivé dielne a následná výzdoba priestorov ŠI

·         Stretnutie so zástupcami polície, medicíny, osobnosťami mesta

·         Valentínska kvapka krvi

·         Vydávanie internátneho časopisu

·    Celointernátne spoločenské večery s hosťami (napr. mikulášska diskotéka s kultúrnym programom, rozlúčka so žiačkami 4. ročníkov         s kultúrnym programom, stretnutie s bývalými zamestnancami ŠI         pri príležitosti Dňa učiteľov s kultúrnym programom, Vianočný večierok, Valentínska zábava, Halloweenska párty)

·         Internátne ankety

·       Exkurzie do múzeí, galérií, návštevy divadelných predstavení, výstav, botanickej záhrady a ZOO, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, verejných koncertoch, prehliadky pamätihodností Bratislavy

Súťaže a prezentácie v zručnosti, vedomosti, šikovnosti v školskom internáte:

·         Súboj skupín, Krížovky, Žiacky „Milionár“, Hlavolamy, Osobnosti,

·         Talentová Show, Slávik, Módna prehliadka

·         Súťaž o najkrajšiu izbu

Športová činnosť a podujatia v ŠI:

·         Turistické vychádzky /Železná studienka, Devín, Kamzík, Kobyla, Karloveské rameno a pod./

·         Posilňovanie

·         Stolnotenisový turnaj

-     Volejbal, futbal

 Údaje o projektoch, do ktorých sa žiačky ŠI zapojili:

„Červené stužky“ – prezentácia na verejnosti

„Deň narcisov“ - prezentácia na verejnosti

„Biela pastelka“ - prezentácia na verejnosti

„Valentínska kvapka krvi“ – účasť žiačok nad 18 rokov na odbere

„Charitatívna vianočná zbierka“

" Rôzne projektové aktivity podľa aktuálnej ponuky"

Krúžková činnosť:

Neoddeliteľnou  súčasťou voľnočasových  aktivít v školskom internáte je záujmová činnosť realizovaná v záujmových krúžkov zameraných                 na neformálne vzdelávanie so zameraním na kultúru, šport a na získanie tvorivých a praktických zručností. 

        Záujmovými krúžkami rozvíjame individuálne záujmy, špeciálne vlohy,   či nadanie našich žiačok. Dôraz na význam týchto aktivít sa prejavuje našou snahou čo najviac ich posilňovať a vytvárať podmienky pre ich činnosť. Okrem výsledkov práce jednotlivých záujmových útvarov, je významným atribútom ich činnosti aj vytváranie hlbších medziľudských vzťahov medzi žiakmi            a vychovávateľkami. Ako motivačný prvok k ďalšej tvorivosti a aktivite žiakov, využívame všetky príležitosti na prezentáciu výsledkov ich činnosti               na verejnosti. Prezentácia prebieha formou 

·          vystavovania prác žiakov na viditeľných miestach v priestoroch ŠI, tematická výzdoba ŠI prácami žiakov

·         vydávania internátneho časopisu

·         účasti žiakov na súťažiach a kvízoch, kultúrnych podujatiach a akciách       v meste

·         prípravou občerstvenia, tvorbou kultúrneho programu a vystúpením         na celodomových akciách

·         tvorby kultúrnych a rozhlasových programov

 V školskom internáte prebiehajú rôzne záujmové útvary, ktoré sa obmieňajú podľa záujmu každý šk.rok, ako napr.:

Literárno - poublicistický /redakčná rada internátneho časopisu/ ktorého cieľom je  uspokojovať, rozvíjať a prehlbovať záujmy žiačok v oblasti hovoreného a písaného slova, podchytiť literárne talentované žiačky, prehĺbiť   v nich záujem o vlastnú tvorbu, pestovať lásku k poézii a próze. Hlavným produktom záujmového útvaru bola tvorba a vydanie internátneho časopisu

Rozhlasový klub -  cieľom krúžku je poodhaliť žiakom zákulisie rozhlasového vysielania a pestovať hlasový kultivovaný prejav. Krúžok plní tiež funkciu:

·                          spravodajskú (ohlasuje aktivity v ŠI)

·                          náučnú (novinky a zaujímavosti zo sveta)

·                          výchovnú (vštepuje zásady spoločenskej etiky)

·                          zábavnú a kultúrnu (prezentácia noviniek a evergrínov z hudobnej oblasti)

Divadelný, kultúrny a filmový klub – žiaci v rámci týchto klubov majú možnosť navštevovať divadelné predstavenia /činohra, balet, muzikál/           

a koncerty, pričom si osvojujú zákonitosti kultúrneho správania sa počas predstavení, koncertov. Ďalej si žiaci pestujú estetické cítenie v úprave zovňajšku na spoločenskú udalosť a v neposlednom rade cit pre klasické umenie a umenie ako také. V rámci filmového klubu si žiaci premietali filmy podľa vlastného výberu so súhlasom zodpovedného p.vychovávateľa.

Internetový klub -  nadväzuje na dosiahnutú úroveň informačnej gramotnosti. Umožňuje žiačkam prístup ku všetkým informačným                 

a komunikačným zdrojom. Rozvíja schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť         a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami.  Cieľom je vytvárať žiakomm také možnosti, ktoré sú predpokladom ich tvorivej pracovnej činnosti a na druhej strane potláčať čisto konzumný a pasívny prístup k informáciám šírený         cez IKT.

Čitateľský klub – cieľom krúžku je rozšírenie komunikačných zručností žiakov  využívaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu ŠI a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov, poskytovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať ich kultúrne, čitateľské a vzdelávacie  potreby. Krúžok realizuje aktivity ŠI zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov a realizuje zložku výchovy, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní.

Volejbal, posilňovňa a stolnotenisový klub – cieľom týchto záujmových útvarov je pestovať u žiakov vzťah k zdravému, pravidelnému pohybu, správnej životospráve s cieľom dosiahnuť duševnú pohodu, pevnejšie zdravie a v neposlednom rade lepší  fyzický vzhľad.

a iné....