Kontakt

 Kontaktné informácie:

Školský internát (dievčenský) - riaditeľstvo

Trnavská cesta 2,

821 08 Bratislava 2 

Tel.: 02/55571290- spojovateľ

Tel.: 02/55563391- zborovňa

Mail zborovňa:

si.trnavska@najinternat.sk

 

Elokované pracovisko: 

Školský internát (zmiešaný)

 Saratovská 26,

841 02 Bratislava

Tel.: 02/64363492-zborovňa

Tel.: 02/64366540-spojovateľ

Tel.: 02/64361049-vedúci EP

Mail zborovňa:

si.saratov@najinternat.sk

E-mail vedenie: vedenie@najinternat.sk

www.najinternat.sk

FCB: "Školský internát Saratovská a Trnavska"

Číslo Príjmového účtu ŠI /platby za ubytovanie/ je 7000475147/8180 - Štátna pokladnica

IBAN    SK86 8180 0000 0070 0047 5147

Poplatok za ubytovanie:

Trnavská cesta 2: 75,-€/mesiac

Saratovská 26:     67,-€/mesiac