Profesijný rozvoj

Mgr. Magdaléna Eliášová

 • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 

 • Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

 • Tanečná príprava

 • Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov

 • Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školskýc výchovno-vzdelávacích zariadeniach

 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

 • Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach 

 

PaedDr. Blanka Kissová                                   

 • Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach

 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

 

P. Gabriela De-Donna

 • Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

 • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 

 • Finančná gramotnosť do škôl 

 • Aktivizujúce metódy vo výchove 

 • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 

 • Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese

Ing. Nataša Fecková

 • Nové trendy v studenej kuchyni

 • Moderné prezentačné nástroje v edukácii

 • Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní

 • Myšlienkové mapy v edukácii

Mgr. Peter Ďurík

 • Kvalifikačné vzdelávanie: Slovenský jazyk

 Mgr. Mária Mikulová

 • Inovačné vzdelávanie: Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese

 • Inovačné vzdelávanie : Gamifikačné aktivity v škols.klube detíprosted.inovat.sftvér.riešení

 

Aktualizačné vzdelávanie : Hodnotiace dotazníky nižšie

2021/2022

Téma: Encounterová skupina - miesto pre každého

Téma: Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí

 2022/2023

Téma: Sebarozvoj pedagóga, pospandemic.pedagogika, inklúzia

            Inklúzia a kurikulum

            Personalizácia vých-vzdel.procesu, soc.klíma, inklúzia 

2023/2024

Psychohygiena, sebaregulácia a seberozvoj pedagogického zamestnanca

Korelácia pracovných vzťahov na pracovisku a zvládanie záťažových situácií