Profesijný rozvoj

Mgr. Magdaléna Eliášová

                                      Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 

                                      Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

                                      Tanečná príprava 

                                      Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov

                                      Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských

                                      výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

                                       Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

                                       Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach 

 

PaedDr. Blanka Kissová                                   

                                     Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychov. a ped. asistentov v školách a škol.zariadeniach 

                                     Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

 

P. Gabriela De-Donna

 • Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

 • Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov výchovno-vzdelávacích zariadení 

 • Finančná gramotnosť do škôl 

 • Aktivizujúce metódy vo výchove 

 • Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 

 • Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese

 •  

Ing. Nataša Fecková

 • Nové trendy v studenej kuchyni

 • Moderné prezentačné nástroje v edukácii

 • Využitie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní

 • Myšlienkové mapy v edukácii

Mgr. Peter Ďurík

 • Kvalifikačné vzdelávanie: Slovenský jazyk

 Mgr. Mária Mikulová

 • Inovačné vzdelávanie: Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese

 • Inovačné vzdelávanie : Gamifikačné aktivity v škols.klube detíprosted.inovat.sftvér.riešení

 

Aktualizačné vzdelávanie : Hodnotiace dotazníky nižšie

2021/2022

Téma: Encounterová skupina - miesto pre každého

Téma: Tvorba pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí

 2022/2023

Téma: Sebarozvoj pedagóga, pospandemic.pedagogika, inklúzia

            Inklúzia a kurikulum

            Personalizácia vých-vzdel.procesu, soc.klíma, inklúzia

 

2023/2024

Psychohygiena, sebaregulácia a seberozvoj pedagogického zamestnanca